Boton empresa Boto Sistemes de Reforç Boto Material Compost Boto Disseny de reforç Boto aplicacio del reforç Boto Obres de Referencia
 


PRODUCTES DEL SISTEMA DE REFORÇ


INTRODUCCIÓ


Els sistemes de reforç amb fibra de carboni, es componen per diversos components, que poden diferir entre fabricants:

 • Reïna epoxi fluida, per a la imprimació del suport
 • Reïna epoxi pastosa (adhesiu), per a l’adhesió de la làmina de reforç
 • Fibra de carboni, tant en laminat (amb matriu) com en full de fibra (sense matriu).


 
 


PROPIETATS DE L’ADHESIU


Els productes del sistema haurien de complir els requisits exigits en les guies de disseny de reforços amb materials compostos. Els requisits mínims que ha de tenir una Reïna epoxi per a l’adesió al suport del composite, es recullen en la guia del comitè europeu CEB-FIP, Bulletin 14, i en la normativa UNE-EN 1504 Part 4, adhesius estructurals. Si compleixen, seran aptes per a l’ús en el reforç estructural. Les propietats requerides en les normatives es verifiquen amb la fitxa tècnica del fabricant, que haurà fet els assajos corresponents perquè sigui apte per a la finalitat que s’ha fabricat.

 
 

 

PROPIETATS DE LA FIBRA

En el moment de dissenyar un reforç amb composites, ens basem en les característiques de les fibres de carboni. La funció de les reïnes d'adhesió i de la matriu és transmetre els esforços del parament fraccionat a les fibres en una col·laboració perfecta (les propieats de les reïnes del sistema no es tenen en compte durant el disseny seccional del reforç).

En el mercat existeix fibra de carboni de propietats resistents molt dispars. Totes les variants tenen un paràmetre que les diferencia de l'acer, que és una corba característica tensió-deformació lineal fins a ruptura (comportament elàstic-lineal fràgil). L'avantatge resideix en què la deformació és recuperable. La resistència a la tracció última és fins a 10 vegades superior a la que té l'acer.


 
 

 
 


El mòdul elàstic de la fibra de carboni és molt elevat. Depenent de l'origen de la fibra, aquest pot variar entre 200GPa fins a 700GPa (mòd. elàstic acer: 210GPa). L'elecció d'un tipus de fibra o altre, serà en funció de l'estat de l'element a reforçar, capacitat residual de deformació de l'acer, etc.

Les propietats (mòdul elàstic i elongació característics) s’hauran de tenir en compte en el disseny del reforç. Aquestes propietats s'obtenen conforme a mètodes d'assaig normalitzats per la normativa aplicable.

 
 


AVANTATGES DELS COMPOSITES

 • Càrrega morta menyspreable. Pes específic d’unes 5 vegades menys que l'acer.
 • Estètica: Les seccions reforçades tenen espessors mínims (2mm aprox.) i es poden revestir.
 • Versàtil. És flexible i s'adapta al contorn.
 • Alt mòdul elàstic. Contribueix eficaçment amb l'element reforçat, entrant en càrrega a l'instant.
 • Alta resistència a la tracció.
 • Durabilitat: Absència de corrosió. Indicat especialment per a zones d'alta humitat ambiental, zones costaneres, soterranis,…
 • Economia. Redueix el cost de mà d'obra, maquinària i mitjans auxiliars (no requereix ser apuntalat i es manipulen manualment).
 • Alta resistència a la fatiga

 
carbonconcrete.es © 2008 Todos los derechos de la web reservados. Diseñado por: Serveis Informàtics Josep