Boto Sistemes de refoç Boto Disseny de reforç Boto aplicacio del reforç Boton obres de referencia
 


APLICACIÓ DEL REFORÇ

PREPARACIÓ DE L'ELEMENT A REFORÇAR


Abans de reforçar un element cal assegurar-se que està en bon estat, és a dir, que les causes de la degradació han desaparegut i es troba en bones condicions. El suport no ha de presentar símptomes de formigó degradat, fisurat, falta de recobriment d'armadura, corrosió,… sent necessària la reparació previa davant qualsevol símptoma descrit.

  1. Si l'element presenta símptomes de corrosió d'armadura, s’ha d'extreure el formigó carbonatat. Posteriorment es neteja l'armadura oxidada mitjançant projecció de sorra o amb raspall de pues, segons la superfície a tractar (únicament mètodes per via seca). Finalment s’ha de protegir l'armat amb reïnes especials, i recompondre la secció amb morters estructurals (alt mòdul elàstic). En el mercat existeixen morters que restableixen la passivat a les armadures ja que estan compostos per un alt contingut en zinc.
  1. Si existeixen fissures, s’haurà d’injectar reïna fluïda específica (segons l'obertura de fissura) a fi de recuperar el monolitisme de l'element. Convé fer una avaluació de les causes de fissuració abans d'escollir el mètode de tractament de les fissures.
  1. Si el suport presenta coqueres, irregularitats, etc. que provoquin forces de desviament importants al sistema de reforç, s’haurà d’anivellar amb morters estructurals de baixa humitat (alt mòdul elàstic i de base epoxídica).
  1. Reforços de confinament i esforç  tallant mitjançant fulles de fibra. S’ha de preparar el suport arrodonint els cantells del pilar o jàssera a un radi mínim de 3cm. Això facilitarà una contribució major del reforç i farà que no es danyin les fibres d'aquest.

Com a últimes consideracions, la superfície no pot tenir restes de pintures, olis, pols,… (netejar, si s’escau, mitjançant projecció d'aire,…), ja que provocarien punts febles de ruptura del reforç.

Com a característiques importants per a poder aplicar un reforç adherit, la superfície ha de presentar una resistència a tracció mínima de 1,5N/mm2 (composites) o d’1 N/mm2 (fulls de fibra). La rugositat, aconseguida mitjançant projecció de sorra, bujarda, etc., ha de ser similar als patrons de rugositat descrits en l’expòsat per la International Concrete Repair Institute (ICRI), patrons CSP 4 a CSP 6 .

 
 


COL·LOCACIÓ DEL REFORÇ

Els sistemes de reforç estructural sobre la base de fibres de carboni, aramida o vidre, difereixen depenent del fabricant.
Com a regla general, una vegada sanejat i preparat el suport ja podrem aplicar un sistema de reforç. Aquest es compon per les següents etapes:

1. Reïna d’Imprimació. S'acostuma aplicar una capa de reïna a fi d'endurir la superfície de formigó i crear una bona adherència.

2. Resines d’adhesió del compost de fibra (reforç) al suport.

  1. Adhesió de composites: S'utilitzen adhesius pastosos de reïna epoxi. S'apliquen sobre el laminat i la superfície tractada. Una vegada adherit, es pressionen amb l'ajuda d'un corró de goma massissa per assegurar un espessor mínim d'adhesiu i el desbordi de la pasta per a evitar bosses d’aire a la interfície.)

  2. Adhesió de fulls de fibra: S'empren reïnes de tipus epoxi molt fluïdes que penetren entre les fibres i asseguren una bona impregnació. L'aplicació es realitza amb corrons especials per a evitar la formació de bosses d'aire i el trencament de les fibres.

      3.   Acabats

    1. Empolvorar de sorra de sílice: Quan el reforç està completament aplicat i la reïna fresca, s’espolvora amb sorra de sílice per a obtenir un acabat rugós. Amb aquesta mesura permetem cobrir el reforç amb un revestiment (guix, pintura,…)
    1. Protecció als rajos UV. Si el reforç està exposat als rajos UV, s'ha de protegir la reïna epoxi ja que és susceptible de degradació. La protecció que s'aplica és mitjançant un revestiment en base de poliuretans

La posada en càrrega del reforç s'ha de realitzar passats 7 dies, a fi que les reïnes hagin reticulat (endurit) correctament.

 
 


REFORÇ D'UN FORJAT RETICULAR AMB LLAMINATGES

DE FIBRA DE CARBONI.

 


Detall d'aplicació de l'adhesiu epoxi amb paletí dentat sobre

el nervi de formigó, escalabornat prèviament amb disc de diamant.

 
 


REFORÇ ESTRUCTURAL A L'HOTEL LE MERIDIEN-RAMBLES DE BARCELONA.

Seqüència de l'execució en obra del reforç d'un pilar cilíndric de formigó armat amb teixit de fibra de carboni d'alt gramaje SIKA WRAP C 530.


 
 

 


 
 

Estat inicial del pilar amb pèrdues de recobriment de formigó i corrosió d'armadures. Apuntalament previ.

 

Repicat de formigó fins a trobar suport ferm.

Neteja i raspallat metàl·lic d'armadures.

Passivació d'armadures i pont d'unió amb reïna epoxi bicomponente.

 

 
 


 


 
 

Restitució de la secció original del pilar amb morter epoxi SIKADUR 41. L'ocupació de morters hidràulics de reparació estructural és viable però obliga a esperar de 10 a 15 dies fins a dissipar la humitat per a aplicar els adhesius epoxi.
 

Aplicació de les bandes de teixit impregnats per saturació en resina epoxi SIKADUR 300 amb la qual també es cobreix el pilar. Es respecten els solapes i es passa el corró metàl·lic per a millorar la saturació i adherència. 
 


 

 

 

 

 

 


Estat final dels pilars reforçats. A l'anar revestits amb tabiqueríes no necessiten protecció UV ni projecció de sorra de quars per a rebre guixos o morters.

 
carbonconcrete.es © 2008 Todos los derechos de la web reservados. Diseñado por: Serveis Informàtics Josep